Skip to main content Skip to first level navigation

RICOH imagine. change.

RICOH ELECTRONIC DEVICES CO., LTD.

Skip to main content First level navigation Menu
ricoh.com
Breadcrumbs
Main content

LDO稳压器 (线性稳压器)

理光提供丰富的LDO稳压器 (线性稳压器) 系列产品,总有一款最适用于您的应用。

* 您可以使用过滤操作符 (<,<=,>,>=)

产品名称 IOUT
[mA]
VIN
min.[V]
VIN
max.[V]
VOUT
min.[V]
VOUT
max.[V]
ISS*1
[µA]
封装 多电源供电 特性
R5104 外部晶体管 - 36 3.3 5 60 SSOP-10 LDO, VD和WDT 车载专用
RN5RF 外部晶体管 1.8 10 1.2 6 30 SOT-23-5    
Rx5RL 25 to 80  - 10 2 6 1 SOT-23-5
SOT-89
   
Rx5RW 35 to 80  - 8 1.5 6 1.5 SON1612-6
SC-82AB
   
R1100 35 to 100  - 6 0.9 4 1.5 SON1408-3    
RN5RT 40 to 100  - 8 2 6 4 SOT-23-5    
R1515 50 4 36 2 12 9 SOT-89-5
HSOP-6J
   
R5101 50 1.5 10 1.8 5 5 SSOP-8G LDO, VD和WDT  
R5220 50 2.8 5.5 1 3.3 350 DFN(PLP)2514-6 LDO和DCDC  
R8151 50 4 36 2 12 9 SOT-89-5
HSOP-6J
  车载专用
RH5RE 60 to 120  - 10 2 6 1.1 SOT-89    
NEW
R1540
70 3.5 42 2.2 14 60 SOT-23-5
HSOP-8E
  高抗干扰
电压跟踪器
RP117 100 -10 -2.5 -5.5 -1 75 DFN(PLP)1212-6
SC-88A
  负电压
RP118 100 1.7 5.5 1.2 3.6 0.2 WLCSP-4-P8
DFN(PLP)1010-4
  ECO功能
RP124 100 1.7 5.5 1.2 3.6 0.3 DFN1212-6
SOT-23-5
  电池电压监控功能
R1560 100 5.5 60 1.8 14 3 HSOP-6J
TO-252-5-P2
   
R1561 100 5.5 60 1.8 14 20 HSOP-6J
TO-252-5-P2
   
Rx5RZ 100 - 8 2 6 20 SOT-23-5
SOT-89
   
R5324 100
150
200
2 6 1.5 4 90 DFN(PLP)2527-10 三通道  
R1141 120 2.2 6 1.5 4 90 SC-82AB    
RP103 150 1.7 5.25 1.2 3.3 36 DFN(PLP)1010-4
SC-82AB
SOT-23-5
   
RP104 150 1.7 5.25 1.2 3.3 1 DFN(PLP)1010-4
SOT-23-5
   
RP109 150 1.4 5.25 0.8 3.6 50 DFN(PLP)0808-4
DFN1010-4
SC-88A
SOT-23-5
   
RP110 150 1.4 5.25 0.8 3.6 1 DFN(PLP)0808-4
DFN1010-4
SC-88A
SOT-23-5
   
RP112 150 2 5.25 1.2 4.8 75 DFN(PLP)1010-4
SC-88A
SOT-23-5
   
RP130 150 1.7 6.5 1.2 5.3 38 DFN(PLP)1010-4
DFN1212-4
SC-82AB
SOT-23-5
   
RP152 150 1.4 5.25 0.8 3.6 40 DFN1212-6
SOT-23-6
二通道  
RP171 150 2.6 10 1.2 6 23 SC-88A
SOT-23-5
   
RP173 150 2.5 11 1.2 5.5 2 DFN(PLP)1010-4
SC-88A
SOT-23-5
   
RP201 150 1.4 5.25 0.8 4 1.5 DFN(PLP)1212-6   ECO功能
R1111 150 2 8 1.5 5 35 SOT-23-5    
R1114 150 2 6 1.5 4 75 SON1612-6
SC-82AB
SOT-23-5
   
R1116 150 1.8 6 1.5 4 10 SON1612-6
SOT-23-5
  ECO功能
R1121 150 2 8 1.5 5 35 SOT-23-5    
R1122 150 2 6 1.5 5 100 SOT-23-5    
R1150 150 - 24 2.1 14 7 SOT-89-5 LDO和VD  
R1154 150 - 24 2.5 24 5 DFN1616-6
SOT-23-5
SOT-89-5
  VOUT外部设定 (可选)
R1155 150 3.5 24 2.5 23 7.5 SOT-23-5
SOT-89-5
  VOUT外部设定 (可选),
ECO功能
R1163 150 2 6 1.5 5 6 SON-6
SOT-23-5
  ECO功能
R1180 150 1.7 6 1.2 3.6 1 SON1612-6
SC-82AB
SOT-23-5
   
R1514 150 4 36 2 12 9 SOT-89-5
HSOP-6J
   
R1516 150 4 36 1.8 6.2 29 SOT-89-5
HSOP-6J
   
R5326 150 1.4 6 0.8 4.2 5.5 DFN(PLP)1820-6 二通道 ECO功能
R8150 150 4 36 2 12 9 HSOP-6J   车载专用
RP600 150
300
500
2 5.5 1.5 5 170 DFN(PLP)2527-10 LDO, VD和DCDC ECO功能
RP100 200 1.7 5.25 1.2 3.3 18 DFN(PLP)1612-4
SOT-23-5
   
RP107 200 1.4 5.25 1 4.2 9.5 WLCSP-4-P5
DFN(PLP)1212-6
SC-88A
   
RP155 200 1.9 5.25 1.8 3.6 80 WLCSP-5-P1    
RP202 200 1.4 5.25 0.8 4 2.5 DFN(PLP)1010-4
SC-88A
SOT-23-5
  ECO功能
R1160 200 1.4 6 0.8 3.3 4.5 SOT-23-5   ECO功能
R1524 200 3.5 36 1.8 9 2.2 DFN(PLP)1820-6
SOT-23-5
SOT-89-5
HSOP-6J
HSOP-8E
   
R1525 200 3.5 42 1.8 9 2.2 SOT-23-5
SOT-89-5
HSOP-6J
HSOP-8E
  高抗干扰
R5112 200 3.5 42 1.8 5 3.8 HSOP-8E LDO和VD  
R8160 200 3.5 36 3.3 9 2.2 SOT-23-5
SOT-89-5
HSOP-6J
  车载专用
NEW
RP123
250 1.9 5.5 1.2 4.8 9.5 WLCSP-4-P8
DFN(PLP)1010-4
  低噪音
ECO功能
R5114 250 3.5 42 3.3 5.0 8.5 HSOP-8E
HSOP-18
LDO, VD和WDT  
R5115 250 3.5 42 3.3 5.0 8.5 HSOP-8E
HSOP-18
LDO, VD和WDT  
RP101 300 1.7 5.25 1.2 3.3 18 DFN(PLP)1612-4
DFN(PLP)1612-4B
SOT-23-5
   
RP102 300 1.7 5.25 1.2 3.3 50 WLCSP-4-P2
DFN(PLP)1820-6
SOT-23-5
   
RP114 300 1.4 5.25 0.8 3.6 50 DFN(PLP)1010-4
DFN(PLP)1010-4B
SC-88A
SOT-23-5
   
RP150 300 2.5 5.25 1.5 3.3 24 DFN(PLP)2020-8 二通道  
RP154 300 1.4 5.25 0.8 3.7 50 DFN1216-8
DFN2020-8
SOT-23-6
二通道  
RP170 300 2.6 10 1.2 6 23 SOT-23-5
SOT-89-5
   
RP200 300 1.4 5.25 0.8 4 1.5 DFN(PLP)1212-6
SOT-23-5
  ECO功能
R1130 300 2.5 8 1.5 5 50 SOT-89-5   VOUT外部设定 (可选)
R1131 300 1.4 6 0.8 3.3 60 SOT-23-5
SON-6
   
R1161 300 1.4 6 0.8 3.3 4.5 SOT-23-5   ECO功能
R1191 300 3.5 16 2 15 6 DFN1616-6
SOT-23-5
SOT-89-5
  ECO功能
R1510 300 3.5 36 2.5 12 12.5 HSOP-8E LDO和VD ECO功能
R1511 300 3.5 36 3 12 100 HSOP-6J
TO-252-5-P2
  VOUT外部设定 (可选)
R1513 300 3.5 36 1.2 18 75 HSOP-6J   VOUT外部设定 (可选)
R5111 300 3.5 36 1.8 5 25 HSOP-8E
HSOP-18
LDO, VD和WDT  
R8153 300 3.5 36 3 12 100 HSOP-6J
TO-252-5-P2
  VOUT外部设定 (可选),
车载专用
R8156 300 3.5 36 1.2 18 75 HSOP-8E   VOUT外部设定 (可选),
车载专用
R1293 350 2.2 5.5 1.8 2.5   QFN(PLP)0404-32 LDO, DCDC和放大器  
RP105 400 2.4 5.25 0.6 1.5 28 DFN(PLP)1212-6
DFN1212-5
SOT-23-5
   
RP106 400 1 3.6 0.7 1.8 48 WLCSP-4-P5
DFN(PLP)1212-6
SC-88A
   
RP116 400 1 3.6 0.7 1.8 48 WLCSP-4-P7    
RP122 400 1.9 5.5 1.2 4.8 9.5 WLCSP-4-P8
DFN(PLP)1010-4
  低噪音
ECO功能
RP111 500 1.4 5.25 0.7 3.6 80 DFN1212-6
SOT-23-5
SOT-89-5
HSOP-6J
  VOUT外部设定 (可选)
R1500 500 4 24 3 12 70 SOT-89-5    
R1517 500 3.5 36 2.5 12 18 HSOP-6J
TO-252-5-P2
  VOUT外部设定 (可选)
R5110 500 3.5 36 1.8 5 25 HSOP-8E
HSOP-18
LDO, VD和WDT  
R5116 500 3.5 42 3.3 5 25 HSOP-8E LDO和VD 带窗口化VD
R5117 500 3.5 42 3.3 5 35 HSOP-8E LDO和VD 带二通道VD
R8154 500 3.5 36 2.5 12 18 HSOP-6J
TO-252-5-P2
  VOUT外部设定 (可选),
车载专用
R8360 500 3.5 36 1.8 5 25 HSOP-8E
HSOP-18
LDO, VD和WDT 车载专用
RP901 600 4.5 5.5 2.5 3.3 170 DFN(PLP)2527-10 LDO, VD和DCDC  
R1170 800 2.1 6 1.5 5 80 HSON-6
SOT-89-5
HSOP-6J
   
RP115 500
1000
1.4 5.25 0.7 4.3 110 DFN1216-8
DFN2020-8B
SOT-89-5
   
RP131 1000 1.6 6.5 0.8 5.5 65 DFN1616-6B
DFN(PLP)1820-6
SOT-89-5
HSOP-6J
TO-252-5-P2
   
RP132 1000 1.4 6.5 0.8 5.5 65 DFN(PLP)1820-6
SOT-89-5
HSOP-6J
TO-252-5-P2
  VOUT外部设定 (可选)
R1172 1000 1.4 6 0.8 5 60 SOT-23-5
SOT-89-5
HSON-6
HSOP-6J
   
R1173 1000 1.4 6 0.8 VIN 60 SOT-89-5
HSON-6
HSOP-6J
  VOUT外部设定 (可选)
R1190 1000 3.5 16 2 12 150 SOT-89-5
HSOP-6J
TO-252-5-P2
   
R1501 1000 3 24 3 18 70 HSOP-6J
TO-252-5-P2
   
R1518 1000 3.5 36 2.5 12 18 HSOP-6J
TO-252-5-P2
  VOUT外部设定 (可选)
R8152 1000 3 24 3 18 70 HSOP-6J
TO-252-5-P2
  车载专用
R8155 1000 3.5 36 2.5 12 18 HSOP-6J
TO-252-5-P2
  VOUT外部设定 (可选),
车载专用
R1171 1500
2000
2.1 6 1.5 5 130 HSOP-6J
TO-252-5-P1
   
RP108 3000 1.6 5.25 0.8 4.2 350 TO-252-5-P2   VOUT外部设定 (可选)

Ex.: R1270

产品咨询

业务咨询

购买,申请样片及文档

代理商信息

在线样片申请

代理商信息