Skip to main content Skip to first level navigation

RICOH imagine. change.

RICOH ELECTRONIC DEVICES CO., LTD.

Skip to main content First level navigation Menu
ricoh.com
Breadcrumbs
Main content

复位IC (电压侦测器)

理光提供丰富的复位IC (电压侦测器)系列产品,总有一款最适用于您的应用。

* 您可以使用过滤操作符 (<,<=,>,>=)

产品名称 VDD
min.[V]
VDD
max.[V]
VDET
min.[V]
VDET
max.[V]
ISS
[µA]
封装 多电源供电 特性
RP300 0.72 5.5 1.1 4.6 0.95 DFN(PLP)1010-4B
SOT-23-5
  MR引脚
R3114 0.5 6 0.7 5 0.35 DFN(PLP)1010-4
SC-82AB
SOT-23-5
   
R3112 0.7 6 0.9 5 0.5 SON1612-6
SC-82AB
SOT-23-5
   
R3116 0.5 6 0.7 5 0.35 DFN1212-4
DFN(PLP)1010-4
SC-82AB
SOT-23-5
   
R3130 1 6 1.6 4.8 1.4 SOT-23-3    
R3132 0.75 6 1 5 0.8 SON1612-6
SC-82AB
  MR引脚
R3133 0.8 6 1 5 0.8 SON1612-6   MR引脚
R3134 0.75 6 1 5 0.8 SOT-23-5   MR引脚
R3117 1 6 0.7 5 0.29 DFN(PLP)1010-4
SC-88A
SOT-23-5
  SENSE引脚
R3118 1 6 0.6 5 0.4 DFN(PLP)1212-6
SC-88A
SOT-23-5
  SENSE引脚
R3111 0.7 10 0.9 6 1 SON1612-6
SC-82AB
SC-88A
SOT-23-3
SOT-23-5
SOT-89
   
RN5VD 0.7 10 0.9 6 1 SOT-23-5    
R3119 1.2 36 2.3 12 3.3 SOT-23-5
DFN(PLP)1820-6
  SENSE引脚
R3120 1.2 36 2.3 12 3.3 SOT-23-5   SENSE引脚,
车载专用
R3150 1.4 36 5 10 3.5 SOT-23-6   SENSE引脚,
解除电压阈值可调整
R3151 1.4 36 5 10 3.5 SOT-23-6   SENSE引脚,
解除电压阈值可调整,
车载专用
NEW
R3121
1.4 36 3 12 3.5 SOT-23-6   SENSE引脚
R3152 3.0 42 1.0 5.9 1.5 SOT-23-6   SENSE引脚,
过压和欠压监测
R3160 2.7 60 10 48 1.8 SOT-23-6    
R8300 1.4 36 3 12 3.5 SOT-23-6   SENSE引脚,
车载专用
R8315 1.4 36 5 10 3.5 SOT-23-6   SENSE引脚,
解除电压阈值可调整,
车载专用
R1150 - 24 2 15 7 SOT-89-5 VD和LDO  
R1510 - 36 2.3 12 12.5 HSOP-8E VD和LDO  
R5112 3.5 42 1.6 4.8 3.8 HSOP-8E VD和LDO  
NEW
R5116
3.5 42 2.5 5.5 25 HSOP-8E VD和LDO 过压和欠压监测
NEW
R5117
3.5 42 2.5 12 35 HSOP-8E VD和LDO 二通道VD
R5105 0.9 6 1.5 5.5 11 SOT-23-6 VD和WDT  
R5106 0.9 6 1.5 5.5 11 SOT-23-6 VD和WDT  
R5107 0.9 6 1.5 5.5 11 SSOP-8G VD和WDT MR引脚
R5108 1.5 6 1.5 5.5 11 SSOP-8G VD和WDT SENSE引脚
R5109 0.9 6 1.5 5.5 11.5 SSOP-8G VD和WDT  
R8355 0.9 6 1.5 5.5 11 SOT-23-6 VD和WDT 车载专用
R8356 0.9 6 1.5 5.5 11 SOT-23-6 VD和WDT 车载专用
R8357 0.9 6 1.5 5.5 11 SSOP-8G VD和WDT MR引脚,
车载专用
R8358 1.5 6 1.5 5.5 11 SSOP-8G VD和WDT SENSE引脚,
车载专用
R8359 0.9 6 1.5 5.5 11.5 SSOP-8G VD和WDT 车载专用
R5101 1.5 10 1.7 4.5 5 SSOP-8G VD, LDO和WDT  
R5104 - 36 2.8 4 60 SSOP-10 VD, LDO和WDT 车载专用
R5110 3.5 36 1.6 5.5 25 HSOP-8E
HSOP-18
VD, LDO和WDT MR引脚,
SENSE引脚
R5111 3.5 36 1.6 5.5 25 HSOP-8E
HSOP-18
VD, LDO和WDT MR引脚
SENSE引脚
R5114 3.5 42 2.5 4.8 8.5 HSOP-8E
HSOP-18
VD, LDO和WDT  
R5115 3.5 42 2.5 4.8 8.5 HSOP-8E
HSOP-18
VD, LDO和WDT  
R8360 3.5 36 1.6 5.5 25 HSOP-8E
HSOP-18
VD, LDO和WDT MR引脚,
SENSE引脚,
车载专用
RP600 0.8 5.5 1 4.5 170 DFN(PLP)2527-10 VD, LDO和DCDC SENSE引脚
RP901 4.5 5.5 2.3 5 170 DFN(PLP)2527-10 VD, LDO和DCDC  

Ex.: R1270

产品咨询

业务咨询

购买,申请样片及文档

代理商信息

在线样片申请

代理商信息